הדגים שלכם

באר שבע! משלוח חינם בכל הזמנה מעל 399₪

באר שבע! משלוח חינם בכל הזמנה מעל 399₪

הדגים שלכם

תקנון האתר – תנאי שימוש

כללי

אתר BUTIK-DAGIM.co.il הינו אתר אינטרנט המספק מידע על בוטיק דגים בע"מ ובנוסף מאפשר לרכוש דגי מאכל (להלן: "האתר"). הזמנת הדגים (להלן "השירותים") בבוטיק דגים באמצעות האתר, הינו הליך מחייב בדומה לקניית דגים בחנות. 

האתר הינו בבעלות חברת בוטיק דגים בע"מ (להלן: "בוטיק דגים ו/או החברה"). כל הרוכש ו/או המעוניין לרכוש שירותים באמצעות האתר ו/או כל אדם הנכנס לאתר (להלן: "הרוכש"), מצהיר ומתחייב כי הינו מודע לתקנון זה ומסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מי ממפעילו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם. 

מטעמי נוחות בלבד, נוסח התקנון בלשון זכר, אולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים וגברים כאחד

שעות פעילות החנות הינה בימים: ב'- ג' בשעות  9:00-18:00, בימים ד'-ה' בשעות 9:00-20:00 וביום ו' בין השעות 9:00- 14:00 בטלפון: 08-9999799. 

לאחר שעות הפעילות, אין מענה טלפוני!

מבוא

הכותרות והפרקים מובאים לצורכי נוחות והתמצאות בלבד ולא ישמשו בפרשנות התקנון

הוראות תקנון זה יחול על כל שימוש ורכישה שיעשו באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי בכל נושא ומחלוקת שתהא בין הלקוח לבין האתר ו/או כנגד מי מבעליו ו/או מפעיליו. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון

השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכוללים בתקנון

אם אינך מסכים לתנאי מתנאי התקנון, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. גלישה באתר ו/או ביצוע רכישות על ידך, משמען הסכמתך המלאה לאמור בתקנון זה על כל תנאיו.

תנאי השימוש באתר

האתר משמש לרכישת מוצרים ע"י ציבור הגולשים באינטרנט בישראל, אשר עומדים בתנאים המצטברים המפורטים להלן:

  1. משתמשים בני 18 ומעלה.
  2. משתמשים אשר ברשותם כרטיס אשראי ישראלי תקף.
  3. משתמשים בעלי דואר אלקטרוני ובעלי אמצעי התקשרות טלפוני, ואשר כתובת מגוריהם בישראל.

למען הסר ספק מובהר כי, לחברה נתונה הרשות בכל עת ועל פי שיקול דעתה המלא והבלעדי, למנוע ממשתמשים את הגישה לאתר או לבטל את רישומם, ככל שהתנהגותם תמצא בלתי הולמת ו/או היה והם מבצעים שימוש בלתי מורשה, בלתי ראוי או בלתי סביר באתר, לרבות אי ציות לתנאי השימוש ו/או למדיניות הפרטיות ו/או אם הכרטיס האשראי של המשתמש נחסם או הוגבל לשימוש, לפי ראות עיניה ולשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

המוצרים המופיעים באתר מוצעים ברובם למכירה עפ"י משקל אשר קובע את עלותם. המזמין מאשר בזאת לחברה לשקול את המוצרים ללא נוכחותו ואין לו ולא תהיה לו כל טענה בדבר אי התאמה בעניין משקל המוצר

חיוב הרוכש בגין המוצרים במשקל, יהא בהתאם למשקל המוצרים במועד שקילתם בפועל.

מרבית המוצרים נשקלים ברוטו לפני חיתוך ואריזה, ולאחר ביצוע החיתוך בהתאם לבקשת הלקוח, המשקל אותו הלקוח יקבל הינו נטו. הלקוח מצהיר כי, הוא מבין את התהליך, והוא מאשר כי, השקילה וביצוע החיתוך וההכנה של ההזמנה תהא ללא נוכחותו, ולא תהיה לו כל טענה בדבר אי התאמה בעניין המשקל שקיבל בפועל ובעניין העלות הסופית של המוצר. 

בוטיק דגים עושה ותעשה את מרבית המאמצים כי המוצרים יסופקו בהתאם למשקל ההזמנה. אולם ישנה סבירות  גבוהה לסטייה בין המשקל שהוזמן לבין המשקל שיסופק בפועל, היות ולבוטיק דגים אין יכולת לדעת מראש את משקלם המדויק של המוצרים ו/או להתחייב לגודל מדויק של הדגים. 

בוטיק דגים רשאית לשנות את מחירו של כל מוצר בכל עת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, וזאת מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך. ככל שהמוצר יהיה חסר, אין החברה מתחייבת לספקו כתוצאה מחוסר זמינות.

הינך רשאי להשתמש בתכנים באתר בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון בלבד. אין להשתמש בתכנים באופן אחר אלא באישור החברה ובהסכמה מפורשת בכתב

הנהלת האתר רשאית להשעות לחסום, להסיר או להפסיק לאלתר את גישת המשתמש לשירות הניתן באתר, במידה ויפר את תנאי התקנון.

גלישה באתר ו/או רכישת מוצר מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג עפ"י הוראות התקנון.

בוטיק דגים רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.

בוטיק דגים רשאית לשנות מעת לעת את מבנה האתר, תוכנו, מראהו, תנאי השימוש בו, היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו ללא צורך בהודעה מראש.

אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלי חוקיות. אין לפרסם  או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטי הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני או בלתי חוקי.

אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.

המחירים באתר כוללים מע"מ על פי דין, אלא אם צוין אחרת במפורש.

רישום לאתר:

בעת ביצוע רכישת השירותים באמצעות האתר יידרש הרוכש להזין במערכת פרטים אישיים (להלן: "פרטי הרכישה"). בעת הרישום הרוכש אחראי למלא את פרטיו בצורה מדויקת, על מנת למנוע טעויות ו/או קושי ביצרת קשר ו/או טעות במשלוח.

 בעלי האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי מנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות טעות בבחירת סוג הדג ואופן החיתוך ו/או טעות בכתובת מגורים ו/או מספר טלפון לחזרה ו/או תאריך, וכן כל שירות אחר שיוזמן על ידי הרוכש דרך האתר. 

בוטיק דגים לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי, למקרה שבו פרטי הרכישה לא יקלטו במערכת, ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהרוכש לרכוש שירותים, באמצעות האתר.

הרישום באתר הוא לשימוש אישי ובלעדי ואינו ניתן להעברה. במידה והרוכש מעוניין להעביר את המנוי לאחר, עליו האחריות לדייק לחלוטין בפרטי המנוי שאליו מעביר, על מנת שנוכל ליצור קשר ולספק את ההזמנה.

בעת הרישום הרוכש אחראי באופן מוחלט על נכונות המידע אותו העביר או פרסם באמצעות האתר. בוטיק דגים אינה אחראית לתכנים המפורסמים או המועברים בין מנויים.

הנך מצהיר כי ידוע לך שלבוטיק דגים אין כל יכולת או אפשרות לבדוק, לנפות או לסנן את המנויים הנרשמים לאתר.

כל אדם אשר יחפוץ, רשאי להשתמש באתר לשם הזמנה ורכישת דגים.

הקשת פרטי רכישה כוזבים הינה עבירה פלילית! כנגד רוכשים אשר יעדכנו פרטי רכישה כוזבים, יינקטו צעדים משפטיים לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר, למפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או ממנהליו ו/או מי מטעמם.

ביצוע ההזמנה

תהליך הרכישה באתר מתבצע במספר שלבים:

  1. בחירת המוצר, אופן החיתוך, בחירת הכמות והוספת הפריטים שנבחרו לסל הקניות.
  2. מעבר לקופה, שם על הלקוח לוודא את סוג הדגים שבחר ואת הכמויות.
  3. הזנת פרטי תשלום. 
  4. לאחר סיום תהליך הרכישה, יישלח לרוכש מייל עם מספר ואישור ההזמנה

לאור אופי המוצרים הדורשים שקילה יתכנו פערי משקלבין המשקל שהוזמן על ידי הלקוח באתר לבין המשקל שיסופק בפועל. המחירים באתר הינם מחירים משוערים, שכן המחיר הינו תלוי משקל, בוטיק דגים אינה יכולה להתחייב על משקל מדויק ו/או מחיר סופי מדויק טרם השקילה. גובה החיוב יתבצע בהתאם למשקל הדגים בפועל, ויחויב לאחר מכן עם פרטי כרטיס אשראי שהתקבלו באתר.

המחירים המופיעים באתר הינם מחירים אשר יכולים להשתנות מדי יום. המחיר הינו תלוי גודל ומשקל !

התשלום בגין ביצוע הרכישה יתבצע לאחר השקילה באתר,  כל אדם אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי המצוינות להלן רשאי לרכוש שירותים באמצעות האתר. חברות האשראי הינן: ויזה כ.א.ל, ויזה לאומי קארד, אמריקן אקספרס, ישראכרט ומסטרקרד. הרוכש רשאי להשתמש באתר זה אך ורק על מנת לבצע הזמנת ורכישת שירותים ו/או קבלת מידע. אין לעשות באתר זה כל שימוש למטרות אחרות

התשלום באתר יתבצע באמצעות כרטיסי אשראי השייך לרוכש, ואשר פרטי זהותו תואמים את הנתונים שהוזנו למערכת במסך הקופה. פרטי כרטיס האשראי לא נשמרים באתר, אלא מועברים לסליקה ע"י גוף שלישי ( חברות האשראי) באמצעות מערכות הסליקה של חברות האשראי. ניתן לפנות לאתר ישראכרט או למוקד בתי עסק בטל' 1800-840-840

החיוב יתבצע באמצעות כרטיס אשראי שאת פרטיו המלאים מסר הרוכש. (במידה שלא נמסרו הפרטים המלאים, החברה תהא רשאית לבטל רכישה שאושרה). ככל וחברת האשראי תסרב לכבד את התחייבויותיו של הרוכש, תבוטל רכישה שאושרה, המוצר ו/או השירות לא יסופקו, ודמי הביטול יהיו כמפורט להלן " מדיניות הביטול". 

הרוכש מסכים ומאשר כי בוטיק דגים מורשת לגבות מחשבון כרטיס האשראי שלו, את הסכומים בגין הרכישות שביצע דרך האתר. החברה לא תהא אחראית לכל עמלות בנק נוספות, חיובי ריביות, חיובים כספיים, חיובי אוברדפט (יתרות חובה), או כל עמלה ו/או חיוב אחר הנגרם כתוצאה מחיובים שנגבו על ידיה

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל מכירה כלשהי, באם יתברר לה שחלה טעות אנוש או טעות טכנית בהצגת פרטי המוצר, מחירו, תנאי התשלום או כל עניין אחר. 

במקרה של טעות כאמור, תשלח לרוכש הודעה לכתובת דואר אלקטרוני ו/או יצירת קשר טלפוני המופיע בפרטי ההזמנה. החברה לא תישא באחריות, אם הודעת הביטול לא התקבלה בכתובת הדואר של הרוכש או לא היה מענה טלפוני, במידה וכתובת הדואר האלקטרוני ו/או המספר ליצירת קשר טלפוני, שמסר בעת רישומו לאתר, שגויה או במקרה של תקלה טכנית כלשהי

עם סיום שקילת הדגים וקבלת כרטיס אשראי בלבד, יבוצע משלוח לבית הלקוח. לא תתאפשר שליחת ההזמנה לבית הלקוח ללא מתן פרטי כרטיס האשראי. 

אין אנו מתחייבים כי יהיו ברשותנו את כל סוגי הדגים בעת ביצוע ההזמנה ו/או את כל הגדלים של הדגים כפי שמוצגים באתר. סוגי וגדלי הדגים עשויים להשתנות בהתאם לעונה ולדרישה.

 למען הסר ספק כאשר הלקוח מבקש חיתוך מסוים של הדג כדוגמת פילה או כל סוג חיתוך אחר, השקילה והחיוב הינו עבור דג שלם טרם ביצוע החיתוך.

מבצעים

מעת לעת יימכרו מוצרי בוטיק דגים, במסגרת מבצעים לקידום מכירות (להלן: "מבצעים")

במידה ובוטיק דגים תחליט לקיים מבצע כלשהו, המבצע יהיה בתוקף עד למועד האחרון של המבצע כפי שהיא תקבע ו/או עד לגמר המלאי (לפי המועד המוקדם מבניהם), והכל בכפוף לתנאי ו/או לתקנון המבצע הרלוונטי, ו/או בכפוף למצוין בצד המוצר המוצע במסגרת המבצע ו/או עד החלטת מנהל האתר או מי מטעמו להוריד את המבצע מהאתר

בוטיק דגים רשאית לשנות מידי יום ו/או מעת לעת  את המבצעים וזאת ללא הודעה מוקדמת

ככל שתחליט בוטיק דגים להעניק ללקוחותיה הטבות כלשהן, בחירת ההטבות תהיה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, ובוטיק דגים תהיה רשאית להפסיק ו/או לשנות את ההטבות, כאמור בכל עת וללא הודעה מוקדמת

אבטחה

אתר בוטיק דגים בע"מ מאובטח באמצעות תעודת אבטחה SSL

האתר עושה שימוש ב– COOKIES  ("עוגיות")  אלו קבצי טקסט המאוחסנים במחשב ומשמשים שרותי צד ג' לצורך עיבוד נתונים. ניתן לחסום את  ה– COOKIES באמצעות שינוי הגדרות תוכנת הדפדפן. במקרה של חסימה יתכן כי, חלק מתכונות האתר לא יפעלו בצורה תקינה.  

גוגל אנילטקס –  אתר זה משתמש בשירותי ניתוח נתונים באינטרנט שמסופקים על ידי חברת GOOGLE INC.   איסוף הנתונים משמש את "גוגל" כדי לגבש דוחות פעילות בנוגע לאופן השימוש באתר. ניתן למנוע זאת על ידי הורדה והתקנה של תוסף לדפדפן

פרסום ממומן- גוגל אדוורדס הינה תוכנה פרסום באמצעות חברת גוגל לעסקים המעוניינים להציג מודעות בגוגל וברשת הפרסום שלה. ניתן למצוא מידע נוסף במדריך למפרסם של גוגל : עבודה עם שותפי צד שלישי

הצהרת נגישות 

אנו משתדלים לשפר את נגישות האתר ככל האפשר וזאת מתוך אמונה ומחויבות מוסרית לאפשר שימוש באתר לכלל האוכלוסייה, לרבות אנשים עם מוגבלויות

האתר תומך בנגישות באמצעות צד ג', אחריות השימוש בתוכנה, ואופן היישום הינו באחריות בעלי אתר ההנגשה- צד ג'. יש לציין כי למרות המאמץ הרב בנושא ההנגשה, ייתכן ויתגלו חלקים או יכולות באתר שטרם הונגשו. במידה ונתקלתם בבעיה כלשהי במהלך הגלישה אנא דווחו לנו בהקדם.

מאגר מידע

עם הזנת פרטי ההתקשרות, מבצע הרוכש כניסה למאגר הלקוחות של בוטיק דגים בע"מ, ובכך מאשר לחברת בוטיק דגים  ו/או מי מטעמה, לשלוח אליו הודעות שיווקיות לכתובת הדואר האלקטרוני ו/או לטלפון, ולקבל תקשורת אלקטרונית מהחברה באמצעות דיוור ישיר לרבות,SMS ,דוא"ל, דואר רשום, דואר ישראל, דואר שליחים , פניות טלפוניות או באמצעות הודעות "פוש" באפליקציה למטרות קידום מכירות, שיווק וכדומה.

וכן לצורך ניתוח מידע סטטיסטי, הנוגע לדפוסי השימוש באתר ודפוסי הקניה של הרוכשים, לצורך שיפור השירות והקשר עם הרוכשים, עם הרשמתך לאתר אתה מסכים כי, כל תקשורת שהחברה יצרה איתך הינה בהסכמתך המלאה ומהווה חלק בלתי נפרד מהמנוי שלך לשירותי האתר. 

במידה והינך מעוניין להיגרע ממאגרי המידע כאמור לעיל, עליך להודיע בכתב לחברת בוטיק דגים בהתאם להוראות כל דין .

באפשרותך לבקש בכל זמן נתון, להפסיק לקבל הודעות אימייל שיווקיות ו/או דיוור ישיר בSMS  מבוטיק דגים, לנוחותך בכל הודעות אימייל או SMS שיווקיות ישנו לינק להסרה מרשימת התפוצה

מדיניות ביטול/ שינוי הזמנות

זכות הלקוח להחזרת מוצר ו/או לביטול הרכישה, תהיינה אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981, הוראות חוק המכר, התשכ"ח- 1968, והוראות חוק חיוב התשמ"ו, ו/או בכפוף למדיניות בוטיק דגים כפי שתהא מעת לעת.

 ביטול/שינוי ההזמנה יכול להתבצע באתר או באמצעות טלפון החנות. במקרה של שינוי הזמנה – ניתן לשנות הזמנה טרם בוצע תהליך הכנת ההזמנה, מרגע ביצוע הכנת הזמנת הדגים לא ניתן לבצע את השינוי

תנאים והגבלות

בוטיק דגים זכאית לבטל או לשנות את תנאי קבלת ההזמנות, וכן את כל המחירים, המתפרסמים באתר בכל עת. המחירים נקובים באתר הם בשקלים חדשים וכוללים מע"מ עפ"י חוק.

בוטיק דגים רשאית לפרסם מבצעים, הטבות ומתנות מעת לעת לפי ראות עיניה, ולשנות ולבטל מבלי הצורך לידע על כך ומבלי לתת הסבר לביטול ו/או שינוי.

המוצרים שבוטיק דגים בוחרת לתת מתנה ו/או הטבה ללקוח, אין אפשרות לבצע החזרות ו/או החלפות. והמשלוח במקרה כזה על חשבון הלקוח

על אף האמור בכל מקום בתקנון זה, מובהר בזאת כי, ייתכן וייחולו שינויים במועדי האספקה וכן במועדי שעות הפעילות של החנות. בוטיק דגים אינה מתחייבת למועדים אלו

בוטיק דגים תשתדל לספק ללקוחותיה את המוצרים שהזמינו, אך היות וענף הדגים כפוף למשתנים רבים, כדוגמת חוסרים בשוק, גדלים משתנים, עונות השנה ועוד, בוטיק דגים אינה יכולה להתחייב לספק ללקוח מוצרים גם אם צוין כי קיימים או אינם קיימים במלאי. במקרה של חוסרים כאמור, הלקוח יעודכן טלפונית או יקבל מוצר חליפי דומה. בוטיק דגים לא תחייב על מוצר שלא סופק

בוטיק דגים תהיה רשאית לבטל הזמנה מכל סיבה שהיא. ולא תישא באחריות ולא תהיה אחראית בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לכל גורם אחר / צד שלישי בגין ביטול ההזמנה כאמור, לרבות אם ביטול ההזמנה נובע מכך שהמוצר אזל במלאי או מכל סיבה אחרת

במקרה של אי התאמה ו/או אי שביעות רצון הלקוח מהמוצרים שקיבל, על הלקוח להודיע על כך לבוטיק דגים, מיד עם קבלת המשלוח. בוטיק דגים ייתן מענה בין אם החלפה/ החזרה/ השלמה של מוצר או זיכוי/ חיוב כספי של הלקוח, לפי העניין וככל שמתחייב על פי דין. החזרת מוצרים מתכלים או מתקלקלים ניתן להחזיר תוך מס' ימים  מקבלתם באריזה המקורית ו/או בהתאם להוראות החוק. ועד החזרתם יש לשמור על המוצר בתנאי אחסון נאותים ובהתאם להוראות החוק

כל העסקאות יהיו כפפות לכל התנאים וההתניות, שייקבעו על- ידי בוטיק דגים. מובהר בזאת כי תנאי מוקדם לתוקפה של כל עסקה הוא אישור חברת כרטיסי האשראי, הן לעסקה אליה נרשם כל רוכש והן לאפשרות הגבייה מכרטיס האשראי של הרוכש. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לעכב את העסקה עד המועד קבלת אישור מחברות האשראי לגבי כל הרוכשים שנרשמו לעסקה מסוימת.

בוטיק דגים מתחייבת לא למסור את פרטי הרוכשים לצד ג', כל עוד אין הכרח חוקי המאלץ אותה לעשות כן.

היות ומדובר בפלטפורמה מקוונת אין באפשרותה של בוטיק דגים, להבטיח חסינות מוחלטת והרמטית מפני חדירה למחשביה או לחשיפת מידע בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד ג' לחדור למידע, אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה. לא תהא למשתמש כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי בוטיק דגים ו/או מי מטעמה

קבלת הזמנה

בימי חול – הזמנות יתקבלו עד השעה 16:00 וישלחו לבית הרוכש עוד באותו היום. הזמנה אשר תתקבלנה לאחר השעה 16:00 תבוצע רק ביום שלמחרת, אלא אם כן בוטיק דגים יצרה קשר עם הלקוח ותיאמה מועד אחר.

בערבי חג ובימי שישי – על המזמין לבצע את ההזמנה עד השעה 10:00 בבוקר.

מומלץ בחגים להזמין מבעוד מועד ולא להמתין לערב החג!!!

בוטיק דגים אינה אחראית לטעות שתעשה על ידי הרוכש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות טעות בבחירת הדג, תאריך, וכן כל שירות אחר שיוזמן על ידי הרוכש דרך האתר.

אספקה– 

עם קבלת ההזמנה החברה מתאמת טלפונית את המועד המדויק לביצוע המשלוח, יחד עם זאת החברה מתחייבת לעשות את מירב המאמצים לספק עד שני ימים עסקים מיום ביצוע ההזמנה וזאת בכפוף לאילוצי מלאי הדגים ובכפוף לאזורי חלוקה

הגדרת 2 ימי עסקים בין הימים ב' -ו' לא כולל ימי שבת וימי חג

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או לדחות את מועדי האספקה עפ"י שיקול דעתה

מועד השלמת ההזמנה ע"י הרוכש, ייחשב ממועד אישור ההזמנה בהתקיים 2 תנאים מצטברים

  • אישור הספק להימצאות המוצר במלאי
  • אישור חברת האשראי כי התשלום עבור המוצר הושלם

החברה לא מתחייבת כי כלל המוצרים המופיעים באתר נמצאים במלאי בכל רגע נתון

במקרה והלקוח או מי מטעמו לא יהיה נוכח בעת האספקה במען המבוקש לאספקה, יוחזרו המוצרים לחנות ומועד חלופי לאספקה יתואם באחריות הלקוח, דהיינו הלקוח ביוזמתו יפנה לבוטיק דגים ויתאם מועד אספקה חדש. במקרה כזה יחויב הלקוח בדמי משלוח על פי התעריף של  50 ₪.

 האמור לעיל לא יחול במידה והלקוח יציין בהזמנה כי, הוא מסכים שהמוצרים יושארו ליד הדלת או אצל שכן ששמו נקוב בהזמנה. האחריות הבלעדית הנובעת מהשארת מוצרים ליד הדלת או אצל שכן, כאמור לעיל, תהא של הלקוח

מידע ותמונות באתר

חברת בוטיק דגים בע"מ הינה בעלת  הקניין הרוחני וזכות יוצרים באתר וכל סימן מסחרי אחר, בין אם רשום ובין שאינו רשום.(להלן: "בוטיק דגים") לא ניתן להעתיק, לשכפל, לפרסם, להפיץ, למכור או לשנות חלקי מידע המופיעים באתר זה ללא אישור בכתב מבוטיק דגים. כל הזכויות באתר ללא יוצא מן הכלל, שמורות באורח בלעדי לבוטיק דגים. בוטיק דגים שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר או לשנותו בכל עת שתחפוץ.

באתר יימצא מידע מטעם בוטיק דגים. כל התמונות המצויות באתר מיועדות להמחשה בלבד. מאחר והתמונות מוצגות על גבי צג המחשב של הרוכש ו/או מודפסות על ידי הרוכש מצג המחשב, ייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצרים בתמונה לבין מראם במציאות.

התמונות הינם רכושה הבלעדי של בוטיק דגים וכל שימוש בתמונה, ללא אישור מפורש בכתב מבוטיק דגים הינה פגיעה ברכושה הקנייני וזכויות היוצרים

הקניין הרוחני של בוטיק דגים, בכלל זכויות היוצרים ו/או סימני המסחר ו/או זכויות באתר לרבות העיצוב, התוכנות, היישומים, הקבצים, הטקסטים, התמונות, הינם בבעלות מלאה של בוטיק דגים ו/או של צדדים שלישיים שבוטיק דגים קיבלה מהם רישיון שימוש כדין.

הגבלת אחריות 

בוטיק דגים ו/או מי ממפעילי האתר ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכך שהשרת, אשר באמצעותו עובד האתר יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של הרוכש, בזמן שזה נכנס לאתר ו/או רוכש שירותים באמצעות האתר ו/או משתמש באתר בדרך אחרת.

בכוונת בוטיק דגים בע"מ כי, האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולתה של בוטיק דגים בע"מ להתחייב לזמניות רצופה ללא תקלות וללא " נפילות". 

כמו כן, רשאית בוטיק דגים בע"מ להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי או זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.

בוטיק דגים אינה אחראית לנזק שייגרם כתוצאה מכישלון או עיכוב, בעת ניסיון להשתמש באתר, לרבות שימוש לצרכי הזמנה.

הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים,אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם או מכל בחינה אחרת. יתכן שקישורים באתר יובילו לאתרים אחרים, שאינם בבעלותה או בשליטתה של החברה. החברה או מי מטעמה לא סקרה את האתרים הללו, ואין לה שליטה על התוכן המצוי באתרים אלו. התחברות לאתרים דרך הקישור ו/או הורדה של מידע מאתרים מקושרים ו/או הסתמכות על המידע מהאתרים מקושרים, נעשות באחריותך/ הרוכש בלבד. 

בוטיק דגים ו/ או מי מטעמה אינה מצהירה או מתחיבת שהורדות מאתרים מקושרים יהיו חוקיות ו/או כי,  אתרים מקושרים אלו לא יכילו וירוסים או פגיעות מכל סוג אחר, לרבות בציוד המחשב שלך

אין במאמרים המופיעים באתר כהמלצה רפואית או המלצה כלשהי, אין בוטיק דגים מתחייבת למהימנותם או שלמות תוכן המאמרים, התוכן נלקח מהאתרים המופיעים בלינקים בתחתית המאמרים, אין לבוטיק דגים שליטה בדבר שלמות המידע או דיוקו. מאמרים אלו אינם בגדר המלצה. בוטיק דגים אין רופאים/ דיאטנים או כל בעל מקצוע אחר,בעל סמכות בתחום הבריאות, האחריות בלעדית בשימוש בתוכן האתר הינה על הלקוח, ואין לבוטיק דגים כל אחריות לנזק הנגרם עקב שימוש במידע זה בין במישרין ובין בעקיפין.  

בוטיק דגים לא תישא באחריות על מאמרים/ תמונות/ תקצירים, תפריטים, מתכונים המוצגים באתר. החברה ומי מבעלי מנויותיה/ מי מטעמה, מנהליה/ עובדיה לא יישאו באחריות עבור אובדן/ נזק הנגרם כתוצאה מהסתמכות הלקוח על מידע הזמין באתר. זוהי אחריות הבלעדית של הלקוח להעריך את המידע, מאמר, תפריט, מתכון או כל תוכן אחר, המוצגים באתר

בוטיק דגים לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית, על ידי רוכש כל שהוא באתר או כל גורם אחר שאינו בשליטתה.

בוטיק דגים מוכרת  באמצעות האתר גם מוצרים של חברות אחרות, במקרה זה יחולו תנאי התקנון זה בשינויים המחויבים על היצרן/ הספק של המוצרים אלו

כל סימן מסחר בין אם רשום ובין אם אינו רשום, שמות מוצרים או כל סימן מסחרי אחר של חברה אחרת, אשר מצויים באתר הינם שייכים לבעליהם.

יתכנו טעויות ו/או אי התאמות בסימון המוצרים.

אלרגנים מכל סוג שהוא, נדרשים לקרוא על גבי המוצר לפני השימוש בו ולא והסתמך על מה שרשום באתר

הנתונים המופיעים לעניין המוצרים, הרכבם, תכונותיהם וכיוצ"ב נמסרו על ידי ספקי המוצר, לכן הנם באחריותם הבלעדית ואין לבוטיק דגים כל אחריות בעניין

בכל שלב בוטיק דגים רשאית להפסיק או למנוע את ההתקשרות או הגישה של הרוכש לכל חלק שהוא באתר.

בוטיק דגים או מי מטעמם אינן אחראים לנזק כלשהו בין אם עקיף ובאם ישיר לרבות (נזק כלכלי, נזק גוף, הפסד/ חסרון כיס, נזק משני, נזק עונשי, נזק מקרי, מיוחד, תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין.) מבלי לפגוע בכלליות האמור, נזק כלכלי לרבות אובדן נתונים, אובדן רווחים, הנובעים בין אם במישרין  או בין בעקיפין בדרך כל שהיא בשימוש באתר, באספקתם ו/או אי הספקתם של המוצרים או בכל מידע/ תוכנה/ מוצר/ תמונות/ גרפיקה/ פעולות אחרות נלוות לאתר ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מהאתר, לרבות רכישה באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו/ על ידי קטין או פסול דין ללא סמכות אפוטרופוס, או על ידי כל צד ג' אחר שנכנס לאתר וביצע נזק, ו/או כל בעיה טכנית המונעת מלעשות פעולה באתר לרבות הזמנה ו/או תקלה טכנית בה הלקוח קיבל אישור הזמנה, ואישור זה לא נקלט בבוטיק דגים עקב תקלה טכנית.  אין בוטיק דגים או מי מטעמה נושאת באחריות במישרין ו/או בעקיפין.

בוטיק דגים לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתה, לרבות אך לא רק – מכח עליון, כגון: מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר קיצוני וכד'. 

הגבלת פרטיות: פרטי אשראי לא יעברו לצד שלישי או אחר.

בוטיק דגים  לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שייגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (האינטרנט או טלפון) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי האינטרנט ו/או ספקי תקשורת באשר הם

בוטיק דגים לא תהא אחראית לנזק כלשהו שנגרם לצד ג' במישרין או בעקיפין בכל הקשור למוצרים שנרכשו באתר בוטיק דגים. מבלי לפגוע באמור לעיל, בכל מקרה לא תישא בוטיק דגים בעלות הנזק יותר ממה ששילם הלקוח על המוצר

בכל מקרה בוטיק דגים לא תישא באחריות על פעילות שאינה בשליטתה המלאה

בוטיק דגים בע"מ שומרת על זכותה לשנות את התקנון וכללי השימוש באתר מעת לעת. כל מחלוקת, אם וכאשר תתעורר, תתברר בישראל, בבתי המשפט בעיר באר שבע בלבד.

הדין החל על התקנון זה או על כל פעולה ו/או סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד

המשתמש מצהיר ומתחייב כי הוא מודע לתקנון, קרא את תוכנו והוא מסכים להוראותיו ולתנאיו וכי, לא תהיה לו ו/או מי מטעמו  כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ומי מבעליה  ו/או מי מטעמה בנוגע לאמור לעיל

דגים במבצע!

מחיר הקפואים לפי 1 ק"ג

מבצע

המחיר המקורי היה: 240.00 ₪.המחיר הנוכחי הוא: 220.00 ₪.
לק״ג
מחיר הקפואים לפי 1 ק"ג

מבצע

המחיר המקורי היה: 58.00 ₪.המחיר הנוכחי הוא: 55.00 ₪.
לק״ג
מחיר הטחונים לפי 1 ק"ג

מבצע

המחיר המקורי היה: 69.00 ₪.המחיר הנוכחי הוא: 59.00 ₪.
לק״ג
המחיר לפי מארז

מבצע

המחיר המקורי היה: 29.00 ₪.המחיר הנוכחי הוא: 25.00 ₪.
למארז
מחיר הקפואים לפי 1 ק"ג

מבצע

המחיר המקורי היה: 59.00 ₪.המחיר הנוכחי הוא: 50.00 ₪.
לק״ג
מחיר הקפואים לפי 1 ק"ג

מבצע

המחיר המקורי היה: 89.00 ₪.המחיר הנוכחי הוא: 70.00 ₪.
לק״ג
מחיר הקפואים לפי 1 ק"ג

מבצע

המחיר המקורי היה: 89.00 ₪.המחיר הנוכחי הוא: 70.00 ₪.
לק״ג
מחיר הקפואים לפי 1 ק"ג

מבצע

המחיר המקורי היה: 45.00 ₪.המחיר הנוכחי הוא: 40.00 ₪.
לק״ג
מחיר הקפואים לפי 1 ק"ג

מבצע

המחיר המקורי היה: 40.00 ₪.המחיר הנוכחי הוא: 33.00 ₪.
לק״ג
מחיר הטחונים לפי 1 ק"ג

מבצע

המחיר המקורי היה: 69.00 ₪.המחיר הנוכחי הוא: 59.00 ₪.
לק״ג
המחיר לפי מארז

מבצע

המחיר המקורי היה: 65.00 ₪.המחיר הנוכחי הוא: 64.00 ₪.
למארז
מחיר הקפואים לפי 1 ק"ג

מבצע

המחיר המקורי היה: 59.00 ₪.המחיר הנוכחי הוא: 50.00 ₪.
לק״ג

חיפוש דגים

דילוג לתוכן